ปรับขนาดตัวอักษร: 
แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรการใช้งานระบบประเมินออนไลน์ กองการเจ้าหน้าที่ ให้ท่านปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. สำหรับท่านที่ยังไม่เคยลงทะเบียนใช้งาน หรือเป็นการเข้าใช้งานระบบครั้งแรกให้คลิกที่นี่เพื่อทำการลงทะเบียนใช้งานระบบ หรือคลิกที่ปุ่ม SignUP

2. สำหรับท่านที่ลงทะเบียนใช้งานเรียบร้อยแล้วคลิกที่นี่เพื่อเริ่มทำแบบประเมิน หรือ Login จากฟอร์มเข้าใช้งานระบบ บนส่วนหัวสุดของเว็บฯ

3. กรณีที่ท่านลืม Username หรือ Password คลิกที่นี่เพื่อขอรับ Username และ Password ทาง E-Mail หรือสอบถามผู้ดูแลระบบระดับหน่วยงาน

4. แบบประเมินออนไลน์ กองการเจ้าหน้าที่มีสองแบบประเมินคือ
  4.1 แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
  4.2 แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม

  หลังจากท่านทำการ Login เข้าระบบสามารถเลือกทำแบบประเมินฯ ได้จากเมนูการใช้งาน

เกี่ยวกับกองการเจ้าหน้าที่
- ทำเนียบผู้บริหาร
- วิสัยทัศน์และพันธกิจ
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา

Intranet กองการเจ้าหน้าที่
- ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนและค่าตอบแทน
- ระบบรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตฯ
- ระบบลาผู้บริหารกรมสุขภาพจิต
- ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญกรมสุขภาพจิต

โปรแกรมระบบงาน
- โปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
- ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
- แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี

©2014 กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต
88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 025897769, โทรสาร 021495518
E-mail : แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร: payrollmotive@gmail.com, แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม: ethics.dmh@gmail.com
 
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy


Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0
เริ่มใช้งาน : May 25, 2014, 10.00AM